Cites

CITES (the Convention on International Trade in Endangred Species of Wild Fauna and Flora) är en internationell överens kommelse mellan regeringar. Syftet är att se till att internationell handel med vilda djur och växter inte hotar dessas överlevnad!

Nuförtiden finns det mycket information om den hotade till varon för ett flertal djurarter, som t.ex tigern och elefanten, och det kan förefalla som om behovet av ett sådant avtal är själv klart. Men vid tiden för CITES tillblivelse, på 1960-talet, var dock internationella diskussioner angående begränsandet av handeln med vilda djur något relativt nytt. Med facit i hand är det uppenbart att CITES behövs.

Internationell handel med vilda djur och växter omsätter årligen miljarder dollars och omfattar hundratals miljoner exemplar av djur och växter. Handeln spänner över ett brett register och om fattar allt från levande djur och växter till ett stort antal pro dukter som kommer från dem; mat, exotiska lädervaror, musik instrument av trä, timmer, souvenirer och mediciner. Nivån på exploateringen av vissa djur och växter är hög, och handeln - tillsammans med andra faktorer, såsom förlust av boplatser - är tillräcklig för att kraftigt minska bestånden och även i vissa fall så gott som utrota dem. Många av de arter som man handlar med är inte utrotningshotade, men det är viktigt att man har kontroll över handeln för att trygga dessa resurser för framtiden.

Tillbaka till toppen av sidan

Eftersom handeln med vilda djur och växter sker mellan länder behövs samarbete över gränserna för att skydda vissa arter från överexploatering. CITES uppstod i den andan. Idag erbjuds skydd av varierande grad för mer än 30.000 djur- och växtarter, antingen det gäller handel av levande expemplar, pälsar eller torkade örter.

CITES kom till som ett resultat av en resolution som togs på ett möte 1963 för medlemmar i IUCN (The World Conservation Union). Den slutliga lydelsen i avtalet fastställdes på ett möte där representanter för 80 länder deltog. Detta möte hölls i Washington DC, USA den 3 mars 1973 och den 1 juli 1975 trädde CITES i kraft.

Tillbaka till toppen av sidan

CITES är en internationell överenskommelse till vilken länder sluter sig frivilligt. Länder som har förbundit sig att följa avtalet ('delta i' CITES) kallas parter. Trots att CITES är legalt bindande så betyder det inte att det står över nationella lagar. Snarare är det ett regelverk som bör respekteras av parterna och inom vilket de nationella lagarna tillämpas.

Sedan CITES trädde i kraft har inte en enda skyddad art utrotats som en följd av handel, och i många år har CITES räknats till de största organisationerna för utrotningshotade arters överlevnad, nu med 160 parter.

Läs mer om CITES här (Engelska)

Tillbaka till toppen av sidan